CECT
Uurimisrühma projekt jätkab Tartu Ülikooli arheoloogiaosakonna kahe varasema sihiteema temaatikat Eesti esiaja ja varaajaloo arheoloogilisel uurimisel. Kiviaja uuringutes keskendutakse esmaasustuse ja püügimajandusliku ühiskonna kujunemisele ning nn neoliitilise paketi levimisele Eestis ja naabermaades. Täpsustatakse mitme keraamikastiili dateeringuid, keraamika kasutusvaldkondi, toormaterjalide hankimist ja eksootiliste materjalide levikut. Pronksiaja osas vajavad lähemat uurimist leiuvaesuse põhjused 2. aastatuhandel eKr, kivikirst- ja tarandkalmete kronoloogia maetute AMS-dateeringute alusel, samuti maakasutussüsteemid ja pronksitöö. Rauaaja osas uuritakse edasi võimukeskuste dünaamikat ja nende seost muu asustusvõrguga. Laiendatakse süstemaatilist uurimistööd seni vähe käsitletud keskaja ja varauusaja arheoloogilise materjali osas. Projekti tulemusena valmivad üldkäsitused Eesti kiviaja (Estonian Archaeology nr 2), hilisrauaaja (EA nr 5) ning keskaja ja varauusaja kohta (EA nr 6).


Uurimisrühma juht:
      › Valter Lang, professor, PhD

Uurimisrühma liikmed:

      › Arvi Haak, doktorant
      › Kätlin Jansons, referent
      › Kristiina Johanson, doktorant, teadur
      › Riina Juurik, tehnik (0,7)
      › Kristel Kajak, magistrant, konservaator (0,5)
      › Helena Kaldre, doktorant, referent (0,25)
      › Pikne Kama, doktorant
      › Anu Kivirüüt, doktorant
      › Aivar Kriiska, professor, PhD
      › Marge Konsa, doktorant, projektijuht
      › Margot Laneman
      › Anti Lillak, doktorant
      › Liis Livin, doktorant
      › Martin Malve, doktorant, tehnik
      › Ain Mäesalu, lektor, MA
      › Maarja Olli, doktorant
      › Ester Oras, teadur, PhD (0,2)
      › Mirja Ots, doktorant
      › Riina Rammo, doktorant, tehnik
      › Keiti Randoja, magistrant, tehnik (0,5)
      › Eve Rannamäe, doktorant, referent
      › Mari-Ann Remmel, koordinaator (0,5)
      › Maili Roio, doktorant
      › Ragner Saage, doktorant, tehnik (0,25)
      › Andres Tvauri, vanemteadur, PhD
      › Mari Tõrv, doktorant
      › Heiki Valk, vanemteadur, PhD
      › Riina Vesi, tehnik-joonestaja
      › Liia Vijand, doktorant
      › Andres Vindi, tehnik

Asutus:
      › Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond

Kontakt:
      › Kätlin Jansons, referent
      › Postiaadress:
           Ülikooli 18
           Tartu 50090
      › Külastusaadress:
           Jakobi 2-207
           Tartu
      › Telefon: (+372 7) 375 652
      › Fax: (+372 7) 375 345
      › E-post: katlin.jansons@ut.ee
      › Koduleht


PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS
arheoloogia «