CECT
Uurimisteema lähtub teoreetilisest ambitsioonist kohaldada sotsiaalse aja kiirenemise paradigmat postkommunistlikes ühiskondades toimuvate komplekssete muutuste tulemuste seletamiseks, kasutades Eesti transformatsiooni empiirilise mudelina. Eesmärk on teoreetiliste arenduste põhjal välja töötada kombineeritud kvantitatiivne ja kvalitatiivne metodoloogia, analüüsimaks sotsiaalse aeg-ruumi kokkusurumise mõju sotsiaalse süsteemi makro-, meso- ja mikrotasandil. Uurimisprogramm keskendub vahendatud kommunikatsiooni rollidele inimeste toimetulekus kiirendatud ühiskondlike ja tehnoloogiliste muutustega. Programmi teostatakse uurimisrühma kolme distsiplinaarse traditsiooni ja viie alateema sünteesi teel. Eeldatavad tulemused võimaldavad luua muuhulgas alternatiivseid Eesti infoühiskonna tulevikustsenaariume, võttes arvesse vajadust säilitada ühtaegu nii kõrge innovatsioonitase kui ka kultuuriline järjepidevus, demokraatia ja kestlik arengutempo.  Uurimisrühma juht:
      › Halliki Harro-Loit, professor, PhD

Uurimisrühma liikmed:

      › Viivika Eljand
      › Marju Himma-Kadakas, praktilise ajakirjanduse assitent (0,5)
      › Marten Juurik, doktorant, nooremteadur (0,5)
      › Katrin Kello, doktorant, teadur (0,35)
      › Roosmarii Kurvits, teadur (0,75), PhD
      › Marianne Leppik, doktorant
      › Kadi Lubi, doktorant
      › Anu Masso, vanemteadur (0,15), PhD
      › Meedi Neeme, doktorant
      › Heino Nurk, nooremteadur (0,25), MA
      › Karmen Palts, doktorant
      › Mari-Liisa Parder, projektijuht (0,50)
      › Eva Ingerpuu Rümmel, nooremteadur, MA
      › Ene Selart, doktorant, nooremteadur (0,35), MA
      › Regina Salmu, doktorant
      › Sander Salvet, nooremteadur
      › Kadri Ugur, teadur (0,5), PhD
      › Triin Vihalemm, professor, PhD

Asutus:
Kontakt:
      › Postiaadress:
          › Ülikooli 18
          › Tartu 50090
      › Telefon: 737 5188
      › Fax: 737 6355
      › E-post: ajakirjandus@jrnl.ut.ee
      › Koduleht


PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS
kultuurikommunikatsiooni  
uuringud «